Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

* BẠN ĐEM THAM SÂN SI XẢ HẾT RỒI, THÌ SỰ GIÀU CÓ VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN VỐN ĐÃ CÓ ĐẦY ĐỦ TRONG TỰ TÁNH SẼ HIỆN BÀY RA

BẠN ĐEM THAM SÂN SI XẢ HẾT RỒI, 

 THÌ SỰ GIÀU CÓ VÔ LƯỢNG VÔ

BIÊN VỐN ĐÃ CÓ ĐẦY ĐỦ TRONG

TỰ TÁNH SẼ HIỆN BÀY RA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Điều bạn đã tu thực tại mà nói là điều bạn đã cầu. Bạn xem thử ba thứ này, tất cả chúng sanh hàng ngày đang cầu. Chư Phật Bồ Tát hiện ra ở nơi đó, một cái là trí huệ, trí huệ viên mãn, một cái là năng lực, chúng ta gọi là kĩ năng tài nghệ, trong Kinh thì gọi là đức.

Đức chính là năng lực của bạn, tài nghệ của bạn, vạn đức vạn năng, không có thứ gì mà bạn không biết, không những biết mà còn tinh thông. Tướng là tướng hảo. Tướng hảo là hưởng thụ vật chất. Từ tướng hảo của thân đến tướng hảo của hoàn cảnh sống của bạn, trong Phật Pháp nói là y chánh trang nghiêm.

Bạn xem tất cả chúng sanh, không phân biệt Quốc Gia, không phân biệt Tôn Giáo, không phân biệt dân tộc, bạn hỏi họ trong ba thứ này có cần hay không?

Đều cần, muốn có cũng không được. Phật dạy cho bạn tu, tu phải có giáo lí để nương theo. Không có giáo lý để nương theo, bạn sẽ tu không có kết quả. Cho nên Phật dạy cho chúng ta cách tu là bố thí. Bố thí là xả. Nếu bạn muốn cầu giàu có thì bạn phải xả tài.

Tại sao khi xả tài thì bạn có thể được giàu có?

Xả tài chính là xả tham sân si của bạn. Bạn em tham sân si xả hết rồi, thì sự giàu có vô lượng vô biên vốn đã có đầy đủ trong tự tánh sẽ hiện bày ra.

Giống như trong Kinh đã nói, bạn muốn cầu thông minh trí huệ thì bạn phải tu pháp bố thí, bạn phải xả pháp. Bạn muốn khỏe mạnh sống lâu, bạn phải Bố Thí Vô Úy.

Bạn không thể tu học như lý như pháp thì làm sao bạn có thể đạt được những quả báo thù thắng này?

***