Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

BỘ HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường

Số bài: 40
PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

HẠNH NGUYỆN CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

HẠNH NGUYỆN CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Lạt Mật Đế, Đời Đường

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

PHẬT THUYẾT KINH THẤT ỨC PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH THẤT ỨC PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Số bài: 28
PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tuệ Giác, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 46
PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư  Đàm Ma Già Đà Da Xá

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH GIẢI THÂM MẬT

PHẬT THUYẾT KINH GIẢI THÂM MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN

PHẬT THUYẾT QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trở Cừ Kinh Thinh, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỀ CẢNH GIỚI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỀ CẢNH GIỚI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH BẢY ỨC PHẬT MẪU TÂM ĐẠI THANH TỊNH TỔNG TRÌ

PHẬT THUYẾT KINH BẢY ỨC PHẬT MẪU TÂM ĐẠI THANH TỊNH TỔNG TRÌ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH THIÊN ẤN THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH THIÊN ẤN THẦN CHÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Đời Tùy