Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

BỘ MẬT TÔNG

BỘ KINH TẬP

BỘ KINH TẬP

Số bài: 38
BỘ LUẬT TẬP

BỘ LUẬT TẬP

Số bài: 4
BỘ LUẬN TẬP

BỘ LUẬN TẬP

Số bài: 5
BỘ TẠP TẠNG

BỘ TẠP TẠNG

Số bài: 22