Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

BỘ NGHI TỰ

KINH TỪ BI THỦY SÁM

KINH TỪ BI THỦY SÁM

Giảng giải: Quốc Sư Ngộ Đạt

Số bài: 10
KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

Giảng giải: Hòa Thượng Chí Công, Đời Lương

Số bài: 20
KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

Kết tập: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thọ Đăng, Đời Thanh

Số bài: 7
NGHI THỨC TỤNG GIỚI TỲ KHEO

NGHI THỨC TỤNG GIỚI TỲ KHEO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô

LÀM SAO TRÁNH HỌA CHIẾN TRANH?

LÀM SAO TRÁNH HỌA CHIẾN TRANH?

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI

KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 10
VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA GIẢNG GIẢI

VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 4