Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

BỘ NGOẠI GIÁO

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm

Số bài: 12
LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh

LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

MỘNG DU TẬP

MỘNG DU TẬP

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Hám Sơn

Số bài: 12
TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ ĐẠO XƯỚC

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ ĐẠO XƯỚC

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Đạo Xước

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

Số bài: 7
KHAI THỊ NIỆM PHẬT

KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

NIỆM PHẬT CẢNH

NIỆM PHẬT CẢNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 14
ĐƯỜNG MÂY TRONG CÕI MỘNG

ĐƯỜNG MÂY TRONG CÕI MỘNG

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Hám Sơn

Số bài: 20
ĐƯỜNG VỀ CỰC LẠC

ĐƯỜNG VỀ CỰC LẠC

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

Số bài: 5
NIỆM PHẬT KÍNH

NIỆM PHẬT KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 12
NIỆM PHẬT LÀ THẾ NÀO?

NIỆM PHẬT LÀ THẾ NÀO?

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 100
PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Số bài: 4
QUY TẮC TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG

QUY TẮC TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

BÀI CA TÚI DA

BÀI CA TÚI DA

Tác giả: Hòa Thượng Hư Vân

CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT

CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

KHAI THỊ NIỆM PHẬT

KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn