Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

BỘ NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Số bài: 29
PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng, Đời Tùy

Số bài: 13
CHÚ ĐẠI BI * ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

CHÚ ĐẠI BI * ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bạch Pháp Tổ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG TRÍ ĐỘ

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường

CHÚ VÃNG SANH

CHÚ VÃNG SANH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Câu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA ĐI NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA ĐI NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Hỷ Học, Đời Lương

PHẬT THUYẾT KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG KHÓ BÁO ĐÁP

PHẬT THUYẾT KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG KHÓ BÁO ĐÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP ẤN PHẬT THUYẾT CHO HẢI LONG VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP ẤN PHẬT THUYẾT CHO HẢI LONG VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI HAI DANH HIỆU CỦA THIÊN NỮ ĐẠI CÁT TƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI HAI DANH HIỆU CỦA THIÊN NỮ ĐẠI CÁT TƯỜNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TINH ĐỘ CHƯ PHẬT NHIẾP THỌ

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TINH ĐỘ CHƯ PHẬT NHIẾP THỌ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG LAI BIẾN ĐỔI

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG LAI BIẾN ĐỔI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 31
PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI THẦN CHÚ CỨU NGẠ QUỶ DIỆN NHIÊN

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI THẦN CHÚ CỨU NGẠ QUỶ DIỆN NHIÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường

PHẬT THUYẾT THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA BIẾN CHIẾU QUANG MINH TẠNG VÔ TỰ PHÁP MÔN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA BIẾN CHIẾU QUANG MINH TẠNG VÔ TỰ PHÁP MÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH VỀ THỜI GIAN XUẤT THẾ CỦA ĐỨC PHẬT TỪ THỊ

PHẬT THUYẾT KINH VỀ THỜI GIAN XUẤT THẾ CỦA ĐỨC PHẬT TỪ THỊ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Ba Lỵ, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH DANH HIỆU VÀ THẦN CHÚ CỦA NĂM NGÀN NĂM TRĂM VỊ PHẬT ĐỂ DIỆT TRỪ TỘI CHƯỚNG

PHẬT THUYẾT KINH DANH HIỆU VÀ THẦN CHÚ CỦA NĂM NGÀN NĂM TRĂM VỊ PHẬT ĐỂ DIỆT TRỪ TỘI CHƯỚNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Đời Tùy

Số bài: 8