Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

BỘ SỰ VỊ

TỊNH ĐỘ THẬP NGHỊ LUẬN

TỊNH ĐỘ THẬP NGHỊ LUẬN

Giảng giải: Đại Sư Trí Giả

Số bài: 5
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

Tác giả: Cư Sĩ Giang Dật Tử

TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ

TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh

Kết tập: Cư Sĩ Thường Nhiếp

Số bài: 2
KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN GIẢNG GIẢI

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 15
LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 7
TU ĐẠO PHẢI ĐOẠN DỤC KHỬ ÁI

TU ĐẠO PHẢI ĐOẠN DỤC KHỬ ÁI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa