Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

BỒ TÁT TU HÀNH ĐỀU Y THEO NHỮNG ĐIỀU TRONG KINH HOA NGHIÊM NÓI

0