Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

BỘ THÍCH KINH LUẬN

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kim Cang Trí, Đời Đường

Số bài: 24