Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

* BỞI MA CŨNG LÀ PHẬT, NÓ CŨNG CÓ PHẬT TÁNH, NHƯNG TÂM SÂN HẬN VÀ TÂM TẬT ĐỐ CỦA NÓ RẤT NẶNG

BỞI MA CŨNG LÀ PHẬT,

NÓ CŨNG CÓ PHẬT TÁNH,

NHƯNG TÂM SÂN HẬN VÀ

TÂM TẬT ĐỐ CỦA NÓ RẤT NẶNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Lần này tôi đến tham vấn Phạm Đế Cương, gặp đức giáo hoàng của đạo Thiên Chúa, hồng y giáo chủ có hai ba chục người, đều là người lãnh đạo của Thiên Chúa Giáo, gặp giáo chủ đầu họ cúi xuống, cúi xuống bao nhiêu độ vậy?

Khoảng năm độ. Họ cúi đầu khoảng năm độ thôi, không dễ đâu nhé. Người xưa dạy chúng ta, trong Đệ Tử Quy quy định, thân là chín mươi độ.

Quý Vị nghĩ xem, lễ năm độ và lễ chín mươi độ, người ta đối với mình như vậy, mình sẽ có cảm nhận như thế nào?

Xã hội phải tường hòa, không có lễ làm sao có thể hòa được?

Lễ là gì?

Lễ là nói lên sự thành kính của chúng ta, chân thành cung kính phải biểu hiện ra. Cho nên đoàn thể nhỏ này của chúng ta, số người không nhiều.

Bắt đầu học Lục Hòa Kính từ đâu?

Trên lý luận thì từ kiến hòa đồng giải, trong Kinh Đại Hoa Nghiêm có nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật, chúng ta đều có sự nhận biết này.

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói:

Tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Viên là viên mãn, cho nên muôn sự muôn vật trong biến Pháp Giới Hư Không Giới, cùng chúng ta là một thể.

Một thể này là gì?

Một thể này gọi là Thanh Tịnh Pháp Thân.

Đức Phật đã chứng được, chúng ta có hay không?

Có. Chúng ta không rời xa Thanh Tịnh Pháp Thân, chỉ vì mê mờ không chịu nhận, Chư Phật Bồ Tát đã giác ngộ, các Ngài hoàn toàn nhận được. Là một thể, thân thiết biết bao.

Chư Phật Bồ Tát và chúng ta là một thể, ngày nay chúng ta khổ như thế này, sao các Ngài không đến giúp ta?

Bởi Quý Vị có nghiệp chướng, có nghiệp chướng nên bắt buộc ở trong môi trường này, mới có thể tiêu trừ được nghiệp chướng đó, sau khi tiêu trừ rồi thì Chư Phật Bồ Tát giúp Quý Vị được lạc.

Quý Vị có nghiệp chướng, Chư Phật Bồ Tát giúp Quý Vị thăng quan phát tài, thì Quý Vị tạo nghiệp càng nặng hơn, tương lai đọa vào Địa Ngục càng sâu hơn, cho nên Chư Phật Bồ Tát có trí huệ các Ngài không nhẫn tâm làm như vậy.

Ai tới giúp Quý Vị đây?

Ma Vương Ba Tuần đến giúp Quý Vị. Nó đến dạy Quý Vị tăng trưởng dục vọng, tăng trưởng tham sân si, sau khi chết rồi thì xuống Địa Ngục A Tỳ chịu khổ, nó ở đó xem Quý Vị diễn kịch. Trong Tiểu Thừa có hàng ma, trong Đại Thừa không có hàng ma.

Vì sao vậy?

Bởi ma cũng là Phật, nó cũng có Phật Tánh, nhưng tâm sân hận và tâm tật đố của nó rất nặng. Quý Vị học giỏi, nó khâm phục Quý Vị, nó làm Hộ Pháp đến hộ trì Quý Vị, Quý Vị tu không được, nó hận Quý Vị, nó nghĩ ra đủ cách để trừng trị Quý Vị.

Thủ đoạn trừng trị rất hay, gọi là gì?

Là tự làm tự chịu, không thể trách nó, Quý Vị tự làm tự chịu, chiêu này rất lợi hại.

***