Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

BỞI THẾ CÕI TRỜI NÀY, HỌ THUỘC CÕI TRỜI TRƯỜNG THỌ

BỞI THẾ CÕI TRỜI NÀY, HỌ THUỘC CÕI TRỜI TRƯỜNG THỌ
0