Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

* BUÔNG BỎ THAM ÁI, SÂN NHUẾ,  NGU SI, NGẠO MẠN, SAU CÙNG TIN TƯỞNG VỚI TẤT CẢ,  ĐỪNG HOÀI NGHI

BUÔNG BỎ THAM ÁI, SÂN NHUẾ,

NGU SI, NGẠO MẠN, SAU CÙNG

TIN TƯỞNG VỚI TẤT CẢ,

ĐỪNG HOÀI NGHI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Nghiệp chướng ưng họa đời trước chưa trừ sạch, chưa đoạn tận. Vẫn chưa đến thời kỳ được độ, đây là nói nhân duyên được độ chưa chính muồi, vì còn nhiều tập khí.

Gặp được Phật Bồ Tát, không tin, không tiếp thu. Nên không thể tín thọ, phải biết nguyên nhân, là do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, tạo ra những nghiệp bất thiện.

Nghiệp bất thiện rất nhiều, Đức Phật quy nạp nó thành năm loại lớn:

Tham sân si mạn nghi. Nghiệp chướng năm loại lớn này chướng ngại tín tâm và nguyện tâm của chúng ta, đối với giáo huấn của Thánh Hiền.

Có tín tâm và nguyện tâm, chướng ngại chúng ta khai trí tuệ, chướng ngại chúng ta tu hành chứng quả, nên nó rất phiền phức. Biết tham sân si mạn nghi không phải điều tốt, nhất định có hại cho chúng ta, vậy chúng ta cần phải xa lìa nó, đây là người thông minh.

Điều đầu tiên là không tham, buông bỏ hết tài sắc danh thực thùy, vì sao vậy?

Tôi muốn thành tựu ngay trong đời này, nếu không thành tựu được chắc chắn những thứ này chướng ngại. Ở trên thế gian này, cuộc sống vật chất vừa đủ là được, tri túc, gọi là tri túc thường lạc. Phương thức cuộc sống thấp nhất, là có thể ăn no, mặc ấm. Có một ngôi nhà nhỏ để tránh mưa gió, vậy là đủ, an lạc vô cùng.

Buông bỏ tất cả, nhất tâm chuyên niệm Phật A Di Đà, trong đời này sẽ thành công, mà thời gian không cần nhiều, năm ba năm là đủ. Đây là thật, đây là vĩnh hằng, trong lục đạo không ổn định. Lục Đạo là trạng thái dao động, cực kỳ không ổn định, cần phải cầu xuất ly.

Bộ Kinh này, muốn xuất ly luân hồi lục đạo, Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc để làm Phật, là Pháp Môn vô cùng thù thắng bậc nhất, cũng là phàm phu thành Phật. Kinh Điển thù thắng bậc nhất, chúng ta đã gặp được, nhất định phải biết điều này.

Buông bỏ tham ái, buông bỏ sân nhuế, buông bỏ ngu si, buông bỏ ngạo mạn, sau cùng tin tưởng với tất cả, đừng hoài nghi. Tổn thương của sự hoài nghi vượt qua bốn loại trước, trong bộ Kinh Điển này chúng ta thấy được điều đó.

Vì nghi ngờ, nên không tin vào Chánh Pháp. Nhân duyên hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay, đã bỏ lỡ qua trước mắt.

Nguyên nhân gì?

Không tin tưởng.

Trong Kinh Điển Đức Phật thường nói:

Niềm tin là mẹ của mọi công đức, không tin là coi như xong, chưa đi vào căn nguyên của đạo, như vậy sao thành tựu được?

Nên nhất định không hoài nghi, quan trọng nhất là đối với bản thân, tin bản thân là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tôi vốn là Phật, hiện nay tôi niệm Phật A Di Đà, chính là muốn quay đầu, muốn làm Phật.

Đây là điều quan trọng nhất, không gì quan trọng bằng. Bất cứ việc gì trong thế gian đều buông bỏ hết, không làm nữa, làm nữa là sai.

***