Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

CÁC BỘ KHÁC

BỘ KINH TẬP

BỘ KINH TẬP

Số bài: 52
BỘ LUẬT TẬP

BỘ LUẬT TẬP

Số bài: 2
BỘ LUẬN TẬP

BỘ LUẬN TẬP

Số bài: 3
BỘ TẠP TẠNG

BỘ TẠP TẠNG

Số bài: 16