Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

CÁC BỘ KHÁC

DI GIÁO TAM KINH

DI GIÁO TAM KINH

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT VIÊN ĐỐN

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT VIÊN ĐỐN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XỨNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XỨNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 2
QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC

QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 13
PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 3