Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

BỘ TẠP TẠNG

BỘ CHƯ TÔNG

BỘ CHƯ TÔNG

Số bài: 50
BỘ SỬ TRUYỆN

BỘ SỬ TRUYỆN

Số bài: 8
BỘ NGOẠI GIÁO

BỘ NGOẠI GIÁO

Số bài: 43
BỘ SỰ VỊ

BỘ SỰ VỊ

Số bài: 7
BỘ CỔ DẬT

BỘ CỔ DẬT

Số bài: 10
 BỘ NGHI TỰ

BỘ NGHI TỰ

Số bài: 7
BỘ KINH SỚ

BỘ KINH SỚ

Số bài: 25
BỘ MỤC LỤC

BỘ MỤC LỤC

Số bài: 3
CÁC BỘ KHÁC

CÁC BỘ KHÁC

Số bài: 6