Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

* CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DIỆT TRỪ THAM SÂN SI THÌ TAI HOẠ LIỀN KHÔNG CÒN

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ,

DIỆT TRỪ THAM SÂN SI THÌ

TAI HOẠ LIỀN KHÔNG CÒN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Tại vì sao có động đất?

Tại vì sao có bảo tố?

Tại vì sao nhiệt độ Địa Cầu ngày một nâng lên cao?

Ý niệm của chúng ta không trong sạch, chúng ta có tham sân si mạn.

Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rất rõ ràng trên hội Lăng Nghiêm, nạn nước từ đâu mà có?

Từ lòng tham, những người cư trụ Thế Giới trên Địa Cầu này, tham lam không có chỗ dừng thì bị nước dìm hết. Sân hận, tức giận rất lớn, lòng sân hận rất nặng, lòng đố kỵ rất nặng thì có nạn lửa.

Nhiệt độ Địa Cầu nâng cao là thuộc về lửa, hạn hán là thuộc về hiện tượng của nạn lửa, núi lửa bùng phát. Nạn gió là do ngu si mà ra. Động đất là trong lòng có oán khí bất bình mà chiêu cảm đến, gọi là ngạo mạn.

Cho nên Phật nói rất hay, cần tu Giới Định Huệ, diệt trừ tham sân si, thì tai hại tự nhiên liền không còn. Người người hiểu được cái đạo lý này, thì khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều tương ưng với tánh đức. Tánh đức là thuần tịnh thuần thiện.

Hiện tại chúng ta có thể nói, Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Hoa Tạng có khác biệt gì với Địa Cầu chúng ta hay không?

Không có, hoàn toàn không có khác biệt.

Tại vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật Giới thiệu cho chúng ta hoàn cảnh Thế Giới Cực Lạc đẹp đến như vậy?

Thế Giới này của chúng ta là ngũ trược ác thế, hiện tại trược ác đến cùng cực, ôn dịch nghiêm trọng, hiện tại ôn dịch phát sinh ra từ trên thân động vật, vì sao vậy?

Không phải động vật đến đây báo thù người sao?

Các người ăn chúng như thế nào, các người giết hại chúng thế nào, bạn dùng thủ đoạn gì để đối phó chúng, chúng hồi báo chính là ôn dịch. Cho nên cái thế gian này, người và người, người và động vật, người với thực vật, người với núi sông Đại Địa, thảy đều là oan oan tương báo. Đây mới là chân tướng sự thật, khoa học kỹ thuật không thể quan trắc được.

Phật nói ra cho chúng ta, Phật dựa vào đâu để nói ra?

Phật dựa vào định huệ, trong thiền định sâu Ngài thấy ra được. Thiền định có thể đột phá không gian duy thứ, trong thiền định thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai, đây không phải là giả, không phải mê tín, bạn tu thiền định, bạn liền có thể thấy được.

Cái gì là thiền định?

Tâm thanh tịnh chính là thiền định, cho nên nhà Phật có tám vạn bốn ngàn Pháp Môn pháp là phương pháp, môn là lối đi, tám vạn bốn ngàn Pháp Môn chính là nói tám vạn bốn ngàn loại phương pháp khác nhau, lối đi khác nhau, tu cái gì?

Thảy đều tu thiền định, lìa khỏi thiền định không phải Phật Pháp, cốt tủy của Phật Pháp chính là thiền định. Nhân giới được định, nhân định khai huệ.

Huệ là gì vậy?

Huệ là thông đạt tường tận, tường tận cái gì?

Tường tận chân tướng sự thật. Đại Thừa giáo, đặc biệt là thật tướng các pháp trong Bát Nhã đã nói, chân tướng của Vũ Trụ nhân sanh ở ngay trong thiền định không có chút chướng ngại nào, nhìn thấy được rõ ràng tường tận, trong sáu cõi đều không ngoài là oan oan tương báo.

***