Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

* CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DIỆT TRỪ THAM SÂN SI THÌ TAI NẠN TỰ NHIÊN KHÔNG CÒN NỮA

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ,

DIỆT TRỪ THAM SÂN SI THÌ

TAI NẠN TỰ NHIÊN KHÔNG CÒN NỮA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Tại vì sao có động đất?

Tại vì sao có bão tố?

Tại vì sao nhiệt độ Địa Cầu ngày một nâng lên cao?

Ý niệm của chúng ta không trong sạch, chúng ta có tham sân si mạn.

Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rất rõ ràng trên Hội Lăng Nghiêm, nạn nước từ đâu mà có?

Từ lòng tham, những người cư trụ thế giới trên Địa Cầu này, tham lam không có chỗ dừng thì bị nước dìm hết. Sân hận, tức giận rất lớn, lòng sân hận rất nặng, lòng đố kỵ rất nặng thì có nạn lửa. Nhiệt độ Địa Cầu nâng cao là thuộc về lửa, hạn hán là thuộc về hiện tượng của nạn lửa, núi lửa bùng phát.

Nạn gió là do ngu si mà ra. Động đất là trong lòng có oán khí bất bình mà chiêu cảm đến, gọi là ngạo mạn. Cho nên Phật nói rất hay, Cần tu Giới Định Huệ, diệt trừ tham sân si, thì tai hại tự nhiên liền không còn.

***