Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

* CHỈ CÓ TRÍ TUỆ CHÂN THẬT THÌ Ý NIỆM THAM SÂN SI NÀY CỦA CHÚNG TA MỚI ĐOẠN ĐƯỢC

CHỈ CÓ TRÍ TUỆ CHÂN THẬT THÌ

Ý NIỆM THAM SÂN SI NÀY CỦA

CHÚNG TA MỚI ĐOẠN ĐƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Thế nhưng đối với những sự lý này, nói được thấu triệt nhất, nói được tường tận nhất chính là Phật Giáo.

Kinh Điển của Phật Giáo phong phú, việc này mọi người đều thừa nhận, bất cứ một Kinh Điển Tôn Giáo nào đều không nhiều như Phật Giáo. Phật Giáo giống như một trường đại học hoàn chỉnh vậy, trong đây bao gồm tất cả các khoa hệ, không thiếu một thứ nào.

Trong Phật Giáo có nói đến Tôn Giáo, thế nhưng Phật Giáo không phải là Tôn Giáo. Trong Kinh Phật có nói đến triết học, nhưng Phật Giáo không phải là triết học, mà Phật Giáo đều bao gồm tất cả.

Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Phật Giáo là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Chỉ có trí tuệ chân thật thì ý niệm tham sân si này của chúng ta mới đoạn được.

***