Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

* CHO NÊN ĐỨC PHẬT DẠY THAM SÂN SI LÀ TAM ĐỘC

CHO NÊN ĐỨC PHẬT DẠY

THAM SÂN SI LÀ TAM ĐỘC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Hòa là gì?

Là hòa mục tương xứ, dung là bao dung, hàm dung, trong tất cả pháp lấy đâu ra chướng ngại?

Có chướng ngại là không biết bản chất của tất cả pháp.

Hiểu rõ rồi thì chắc chắn là hòa mục tương xứ, là nhất thể, nói lên tất cả pháp là nhất thể, nhất thể thì đâu có lý không hòa?

Giống như một con người vậy, cơ thể của con người, dùng cách nói của các nhà lượng tử lực học, có bao nhiêu lượng tử, tiểu quang tử, hợp thành cơ thể này?

Nếu dùng chữ số phải dùng ức làm đơn vị, mấy trăm ức, mấy ngàn ức, hợp thành cơ thể này, coi như là giả thiết, mấy ngàn ức tiểu quang tử, giữa tiểu quang tử và tiểu quang tử có hòa mục chăng?

Nó có bao dung nhau chăng?

Nếu nó không hòa mục, không hàm dung, chẳng phải nó đánh nhau rồi sao?

Nó đánh nhau là con người bị bệnh, chẳng phải đạo lý này sao?

Nó không đánh nhau đâu, nó miên viễn hòa mục, nhưng chúng ta đã ngược đãi nó, nên nó bị bệnh.

Ngược đãi cách nào?

Có tham sân si mạn là ngược đãi nó đấy.

Quí vị cần nên biết, tham sân si mạn ai bị tổn thương?

Chính mình bị tổn thương, mình ngược đãi tế bào của chính mình, ngược đãi nguyên tử, điện tử trong cơ thể mình, quí vị đã ngược đãi nó, khiến nó bị bệnh, khiến nó trúng độc. Cho nên Đức Phật dạy tham sân si là tam độc, tam độc này sanh ra đã có rồi.

***