Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

CHO NÊN PHẬT PHÁP CÓ NHẤT THỪA, CÓ ĐẠI THỪA, CÓ TIỂU THỪA

CHO NÊN PHẬT PHÁP CÓ NHẤT THỪA, CÓ ĐẠI THỪA, CÓ TIỂU THỪA
0