Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

* NGƯỜI THẾ GIAN LỘN XỘN, ẦM Ĩ THÀNH RA NHƯ VẬY

NGƯỜI THẾ GIAN LỘN XỘN,

ẦM Ĩ THÀNH RA NHƯ VẬY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Từ trên Pháp Tánh mà nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật.

Trên Kinh Hoa Nghiêm lại nói:

Tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, đây là từ trên Pháp Tánh viên mãn mà nói. Không chỉ động vật vốn dĩ thành Phật mà thực vật cũng vốn dĩ thành Phật, khoáng vật cũng vốn dĩ thành Phật, không có vật nào mà không vốn dĩ thành Phật.

Điều này nói được càng cứu cánh, nói được càng viên mãn. Chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật, còn phân ta, phân bạn, phân họ, ngày ngày tranh cãi, còn muốn đánh nhau, đánh đến chảy máu đầu, không biết đó là một sự việc.

Cũng giống như gì vậy?

Việc này nói ra thì rất khó nghe. Một người phát cuồng, tay trái cùng tay phải đánh nhau, đánh đến chảy máu đầu nhưng đều là chính mình không phải người ngoài.

Người thế gian lộn xộn ầm ĩ thành ra như vậy, chính là tay trái cùng tay phải của chúng ta đánh nhau, ngón tay cái cùng ngón tay út đánh nhau, chính là làm sự việc này. Cho nên, trong tầm nhìn của Phật xem thấy sự ngu muội, ngu si đến tột đỉnh.

***