Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

CHƯ THIÊN THUỘC MƯỜI TÁM TẦNG TRỜI TRONG SẮC GIỚI VÀ SÁU TẦNG TRỜI TRONG DỤC GIỚI ĐỀU ĐẾN NGHE KINH

CHƯ THIÊN THUỘC MƯỜI TÁM TẦNG TRỜI TRONG SẮC GIỚI VÀ SÁU TẦNG TRỜI TRONG DỤC GIỚI ĐỀU ĐẾN NGHE KINH
0