Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

CHÚNG TA TU HÀNH TRÍ TUỆ KHAI MỞ, ĐÓ CHÍNH LÀ ÁNH SÁNG CHIẾU SOI MƯỜI PHƯƠNG

0