Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

CÓ MƯỜI NGƯỜI CHUYÊN NHO, MƯỜI NGƯỜI CHUYÊN ĐẠO, MƯỜI NGƯỜI CHUYÊN PHẬT GIÁO, TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA SẼ ĐƯỢC PHỤC HƯNG

CÓ MƯỜI NGƯỜI CHUYÊN NHO, MƯỜI NGƯỜI CHUYÊN ĐẠO, MƯỜI NGƯỜI CHUYÊN PHẬT GIÁO, TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA SẼ ĐƯỢC PHỤC HƯNG
0