Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

CUỘC SỐNG CÕI TRỜI TỐT QUÁ, VUI NHIỀU KHỔ ÍT, KHÔNG MUỐN TU HÀNH, KHÔNG MUỐN VÃNG SANH

CUỘC SỐNG CÕI TRỜI TỐT QUÁ, VUI NHIỀU KHỔ ÍT, KHÔNG MUỐN TU HÀNH, KHÔNG MUỐN VÃNG SANH
0