Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH CÓ THỂ ĐẠI BIỂU CẢ THẨY PHẬT PHÁP

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH CÓ THỂ ĐẠI BIỂU CẢ THẨY PHẬT PHÁP
0