Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

ĐẠO ĐỨC CỦA TRỜI CAO HƠN NGƯỜI

ĐẠO ĐỨC CỦA TRỜI CAO HƠN NGƯỜI
0