Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

ĐÂY GỌI LÀ CHÂN TU HÀNH, ĐÂY GỌI LÀ CHÂN CÔNG PHU

BA BẬC CHÍN PHẨM PHỤ THUỘC CÔNG PHU CẠN HAY SÂU?

BA BẬC CHÍN PHẨM PHỤ THUỘC CÔNG PHU CẠN HAY SÂU?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÔNG PHU THÀNH PHIẾN LÀ SỰ NHẤT TÂM BẤT LOẠN

CÔNG PHU THÀNH PHIẾN LÀ SỰ NHẤT TÂM BẤT LOẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÔNG PHU Ở NGAY TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN TẠI MÀ THÔI

CÔNG PHU Ở NGAY TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN TẠI MÀ THÔI

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA TU HÀNH KHÔNG CÓ GỐC RỄ, CÔNG PHU CHƯA ĐẮC LỰC

CHÚNG TA TU HÀNH KHÔNG CÓ GỐC RỄ, CÔNG PHU CHƯA ĐẮC LỰC

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ MỚI LÀ CÔNG PHU ĐÍCH THỰC!

BUÔNG BỎ MỚI LÀ CÔNG PHU ĐÍCH THỰC!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không