Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

ĐÂY GỌI LÀ CHÂN TU HÀNH, ĐÂY GỌI LÀ CHÂN CÔNG PHU

VŨ TRỤ NÀY LÀ TA

VŨ TRỤ NÀY LÀ TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HẬN TỔN THƯƠNG TÂM

HẬN TỔN THƯƠNG TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUỒN GỐC CỦA TRÍ HUỆ VÀ TRI THỨC KHÔNG GIỐNG NHAU

NGUỒN GỐC CỦA TRÍ HUỆ VÀ TRI THỨC KHÔNG GIỐNG NHAU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HẾT THẢY PHÁP ĐỀU CHẲNG RỜI KHỎI NHÂN DUYÊN

HẾT THẢY PHÁP ĐỀU CHẲNG RỜI KHỎI NHÂN DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÁC TẦNG BẬC CỦA GIẢI THOÁT

CÁC TẦNG BẬC CỦA GIẢI THOÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CON NGƯỜI CHẾT ĐI, NHƯNG LINH HỒN KHÔNG CHẾT

CON NGƯỜI CHẾT ĐI, NHƯNG LINH HỒN KHÔNG CHẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không