Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

ĐÂY GỌI LÀ CHÂN TU HÀNH, ĐÂY GỌI LÀ CHÂN CÔNG PHU

PHÁP CĂN BẢN CỦA TU HÀNH LÀ KHÉO GIỮ BA NGHIỆP

PHÁP CĂN BẢN CỦA TU HÀNH LÀ KHÉO GIỮ BA NGHIỆP

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

CHO NÊN TU HÀNH KHÔNG THỂ KHÔNG TINH TẤN

CHO NÊN TU HÀNH KHÔNG THỂ KHÔNG TINH TẤN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU HÀNH CHẲNG THỂ NÀO KHÔNG BỊ CHƯỚNG NGẠI

TU HÀNH CHẲNG THỂ NÀO KHÔNG BỊ CHƯỚNG NGẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LỄ PHẬT LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH RẤT XẢO DIỆU

LỄ PHẬT LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH RẤT XẢO DIỆU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ TU HÀNH CÔNG KHOÁ ĐỆ NHẤT MÔN

ĐÂY LÀ TU HÀNH CÔNG KHOÁ ĐỆ NHẤT MÔN

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

TU HÀNH NHẤT ĐỊNH PHẢI HIỂU RÕ VÀ PHẢI THỰC HÀNH

TU HÀNH NHẤT ĐỊNH PHẢI HIỂU RÕ VÀ PHẢI THỰC HÀNH

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

HỌ ĐỀU TÌM ĐẾN BẢO ĐỊA ĐỂ TU HÀNH

HỌ ĐỀU TÌM ĐẾN BẢO ĐỊA ĐỂ TU HÀNH

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không