Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

ĐÂY LÀ NÓI VỀ CÕI TRỜI DỤC GIỚI

ĐÂY LÀ NÓI VỀ CÕI TRỜI DỤC GIỚI
0