Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

ĐÂY LÀ THIÊN NHÂN TRONG CÕI TRỜI VÔ SẮC GIỚI

ĐÂY LÀ THIÊN NHÂN TRONG CÕI TRỜI VÔ SẮC GIỚI
0