Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

ĐÂY LÀ THỌ MẠNG CỦA THIÊN NHÂN TRỜI PHI TƯỞNG, PHI PHI TƯỞNG

ĐÂY LÀ THỌ MẠNG CỦA THIÊN NHÂN TRỜI PHI TƯỞNG, PHI PHI TƯỞNG
0