Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

ĐÂY LÀ TRỜI DỤC GIỚI! VÌ SAO VẬY? VÌ CHƯA ĐOẠN TẬN TÀI SẮC DANH THỰC THUỲ

ĐÂY LÀ TRỜI DỤC GIỚI! VÌ SAO VẬY? VÌ CHƯA ĐOẠN TẬN TÀI SẮC DANH THỰC THUỲ
0