Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

ĐÂY LÀ TU HÀNH CÔNG KHOÁ ĐỆ NHẤT MÔN

0