Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

ĐỆ NHẤT PHƯỚC TRONG CÕI TRỜI CÕI NGƯỜI

ĐỆ NHẤT PHƯỚC TRONG CÕI TRỜI CÕI NGƯỜI
0