Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

ĐI THEO NHỮNG KINH LUẬN PHẬT DẠY ĐỂ TU HÀNH, ĐỀU ĐẾN CÕI NƯỚC PHẬT

0