Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

* DO BỞI ĐỐ KỴ SÂN HẬN, NÊN TẠO TÁC VÔ LƯỢNG, VÔ BIÊN TỘI NGHIỆP

DO BỞI ĐỐ KỴ SÂN HẬN,

NÊN TẠO TÁC VÔ LƯỢNG,

VÔ BIÊN TỘI NGHIỆP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Khuyết điểm lớn nhất của chúng ta ngày nay là ngày ngày xem thấy lỗi lầm của người khác, ngày ngày thấy khuyết điểm của người, người khác không có cũng đem họ nghĩ ra thành có. Oan uổng cho người. Đây là chính mình đang tạo nghiệp.

Người như vậy niệm Phật làm sao có thể Vãng Sanh?

Đương nhiên là không thể Vãng Sanh.

Cho nên lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam nói:

Đáng đọa lạc như thế nào vẫn phải đọa lạc như thế đó, đáng luân hồi như thế nào thì vẫn phải luân hồi như thế đó. Cho nên, niệm Phật có đọa Địa Ngục, có đọa Ngạ Quỷ, có đọa Súc Sanh.

Chúng ta phải hiểu được những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, phải nên tu học thế nào. Nghiệp chướng của chính chúng ta, nghiệp chướng lớn nhất như vừa rồi mới nói là tự tư tự lợi.

Trong tự tư tự lợi, nghiêm trọng nhất là tâm tham. Từ trong tâm tham, nếu tham được rồi thì liền bỏn xẻn, còn tham không được thì liền sanh sân hận, đố kỵ. Do bởi đố kỵ, sân hận nên tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp.

***