Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

ĐỨC PHẬT CÓ TRÍ TUỆ NÀY, CÓ NĂNG LỰC NÀY, BIẾT ĐƯỢC TƯƠNG LAI KHI NÀO QUÝ VỊ TU HÀNH CHỨNG QUẢ THÀNH PHẬT?

0