Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

* DÙNG GIỚI ĐỊNH HUỆ ĐỂ PHÁ THAM SÂN SI, VÀ NHỮNG HẠNG LƯỜI NHÁC BIẾNG TRỄ

DÙNG GIỚI ĐỊNH HUỆ ĐỂ

PHÁ THAM SÂN SI, VÀ NHỮNG

HẠNG LƯỜI NHÁC BIẾNG TRỄ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Câu này dạy chúng ta phải xa lìa ác tri thức. Hạng người ấy gây trở ngại cho sự tu học của chúng ta, ta cần phải xa lìa.

Ư bất ưng tu, nhi tu hành giả, Quý Vị thử nghĩ xem, những gì là bất ưng tu chẳng nên tu?

Bọn họ hằng ngày tu những gì?

Tu tham, sân, si đấy. Tu tham, sân, si thì quả báo là tam ác đạo. Chúng ta tu hành mong thành Phật, bọn họ tu hành mong thành Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Địa Ngục, đấy là những điều chẳng nên tu. Nhưng người thế gian tu tam ác đạo rất nhiều, trong số đó có cả chúng ta nữa.

Bởi vậy, chúng ta phải tự phản tỉnh, phải tự kiểm điểm xem chính mình có tham, sân, si hay không?

Tập khí tham, sân, si của chúng ta có nghiêm trọng hay không?

Nếu đã có mà lại nghiêm trọng nữa thì phải dùng phương cách đối trị.

Dùng phương cách nào?

Đức Phật dạy chúng ta dùng Giới, Định, Huệ để phá tham, sân, si và những hạng lười nhác, biếng trễ.

***