Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

GIÁO HOÁ CỦA PHẬT TRÊN KINH ĐIỂN LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

ĐÂY ĐỀU LÀ NHỮNG ĐIỀU TINH HOA TRONG ĐẠI THỪA KINH

ĐÂY ĐỀU LÀ NHỮNG ĐIỀU TINH HOA TRONG ĐẠI THỪA KINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA THƯỜNG GỌI TÁNH LÀ CHÂN KHÔNG

KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA THƯỜNG GỌI TÁNH LÀ CHÂN KHÔNG

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

KINH ĐIỂN LÀ TIÊU CHUẨN DUY NHẤT CỦA CHÚNG TA

KINH ĐIỂN LÀ TIÊU CHUẨN DUY NHẤT CỦA CHÚNG TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI HAI LOẠI VĂN PHONG NÀY BAO HÀM TẤT CẢ KINH ĐIỂN

MƯỜI HAI LOẠI VĂN PHONG NÀY BAO HÀM TẤT CẢ KINH ĐIỂN

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

NGÀI A NAN LÀ NHÂN VẬT CHỦ YẾU KẾT TẬP KINH ĐIỂN

NGÀI A NAN LÀ NHÂN VẬT CHỦ YẾU KẾT TẬP KINH ĐIỂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BIẾT THẤY, BIẾT NGHE NÊN NGÀI MỚI GIÁC NGỘ

BIẾT THẤY, BIẾT NGHE NÊN NGÀI MỚI GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không