Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

GIỚI THIỆU VỀ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ - TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ

❁ TIỂU SỬ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❁ TIỂU SỬ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❁ ÂN SƯ THÁNH ĐỨC KIẾN VĂN LỤC

❁ ÂN SƯ THÁNH ĐỨC KIẾN VĂN LỤC

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ

Số bài: 3
❁ SỰ NHẬN THỨC CỦA TÔI VỀ TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ

❁ SỰ NHẬN THỨC CỦA TÔI VỀ TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Hà

❁ BỮA TIỆC KÍNH SƯ

❁ BỮA TIỆC KÍNH SƯ

Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ