Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

* GỐC RỄ CỦA PHIỀN NÃO LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI

GỐC RỄ CỦA PHIỀN NÃO

LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Người thế gian chúng ta, đặc biệt là người có tín ngưỡng Tôn Giáo không thể không truy cầu sự vĩnh hằng. Bốn câu nói này của Phật chính là nói rõ sự vĩnh hằng, nói rõ chân tướng sự thật.

Sự việc này thật không dễ gì lý giải được, nhưng chí ít chúng ta cũng phải có đủ lòng tin chân thành, chúng ta mới có thể tu hành chứng quả. Nếu như đối với sự việc này mà có nghi hoặc, vậy thì Phật đã nói ở trên Kinh rằng, đây là chướng ngại tu hành nghiêm trọng nhất của Bồ Tát.

Gốc rễ của những phiền não là tham sân si mạn nghi, nghi có nghĩa là gì?

Đó là nghi ngờ sự việc này. Hoài nghi những sự việc khác thì không nghiêm trọng, đối với sự việc này mà hoài nghi thì làm cho Bồ Tát tu hành không thể phá vô minh chứng Pháp Thân.

Chúng ta cũng biết, trên Kinh Hoa Nghiêm có nói:

Phá một phẩm vô minh chứng một phần Pháp Thân, đây là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Nếu như Bồ Tát đối với chân tướng sự thật này có hoài nghi, họ sẽ không có cách nào phá vô minh. Do vậy, chúng ta đối với sự việc này quyết định là phải ngưỡng tín.

***