Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

CHÚNG TA CHƯA THẤU TRIỆT ĐỐI VỚI NHỮNG ĐẠO LÝ MÀ TRONG KINH ĐÃ DẠY