Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

HỌ ĐỀU TÌM ĐẾN BẢO ĐỊA ĐỂ TU HÀNH

0