Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

* HÔM NAY GẶP ĐƯỢC TỊNH ĐỘ, NẾU QUÝ VỊ MANG TỊNH ĐỘ ​​​​​​​BỎ ĐI, ĐÓ CHÍNH LÀ NGU SI, THẬT ĐÁNG TIẾC

HÔM NAY GẶP ĐƯỢC TỊNH ĐỘ,

NẾU QUÝ VỊ MANG TỊNH ĐỘ

 BỎ ĐI, ĐÓ CHÍNH LÀ NGU SI,

 THẬT ĐÁNG TIẾC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Chúng ta niệm Phật, quan trọng nhất là trong tâm thật sự có Phật. Trong tâm ngoài Phật A Di Đà ra, không có gì nữa. Đây mới bảo đảm được Vãng Sanh. Đây mới gọi công phu niệm Phật thành phiến, đã thành tựu. Chúc mừng Quý Vị, Quý Vị mãi mãi thoát vòng luân hồi Lục Đạo.

Quý Vị sẽ không vào trong Lục Đạo chịu khổ. Quý Vị vượt khỏi mười Pháp Giới. Cho nên sự việc này, chúng ta nên luôn luôn nghĩ đến, không nên nghĩ đến chuyện khác. Những chuyện khác đều là tạp niệm. Một là cái khổ trong Lục Đạo, Kinh Giáo quá phức tạp, quá khó học.

Pháp Môn niệm Phật này đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, chỉ cần thật sự thực hành. Một câu A Di Đà Phật này, thông tất cả. Thông suốt không chướng ngại.

Thông Thế Giới Cực Lạc, thông Thế Giới Hoa Tạng, thông tất cả Quốc Độ Chư Phật, thông thế và xuất thế gian, chúng ta có cần không?

Trong tâm có Phật, thì không có chướng ngại. Trong miệng có Phật, trong tâm danh dự lợi dưỡng ở thế gian này, ngũ dục lục trần chưa buông bỏ, không được. Thậm chí chúng ta cần đến trú trì Chánh Pháp, ta cần đến Hoằng Pháp lợi sanh, nếu tâm chúng ta vướng mắc ở đây, vẫn là chướng ngại.

Hoằng Pháp lợi sanh quan trọng không?

Quan trọng.

Cần làm không?

Cất cần. Đừng để trong tâm, tùy duyên làm, tùy hỷ công đức. Để trong tâm là sai. Để trong tâm, Quý Vị không thể Vãng Sanh. Vậy công đức Quý Vị làm, tương lai đều là phước báo trời, người.

Quý Vị nghĩ xem, có mong muốn hưởng phước báo trời người không?

Lý Thế Dân làm Hoàng Đế vẫn đọa Địa Ngục. Trời người Tứ Thiền, khi mạng chung còn đọa ba đường ác. Đây là trong Kinh Phật nói.

Tội nghiệp của họ không thể hóa giải, chết rồi đầu thai, nghiệp lực bên nào mạnh thì dẫn đi trước. Bên nào mạnh, họ thọ báo trước. Các nghiệp khác đều không mất đi, đều tàng trú trong A lại da. Sau khi Quý Vị thọ báo xong, chủng tử nghiệp tập của A lại da lại khởi hiện hành. Mình không làm chủ được.

Thật đáng thương, thật hết cách. Hôm nay gặp được Tịnh Độ, nếu Quý Vị đem Tịnh Độ bỏ đi, đó chính là ngu si, là thật đáng tiếc. Đây là một cơ hội, để Quý Vị có thể vĩnh viễn thoát ly, Lục Đạo, mười Pháp Giới.

Quý Vị có cần nắm bắt cơ hội này không?

Tự mình tu, tu thành công rồi, có duyên thì giúp chúng sanh, dẫn nhiều người đến Thế Giới Cực Lạc, đây là công đức chân thật. Không có duyên, mình đi trước, đến Thế Giới Cực Lạc. Người có duyên với Quý Vị trong quá khứ, hiện tại, đời đời kiếp kiếp, đều cảm ứng đạo giao với Quý Vị. Họ có cảm, thì Quý Vị có ứng.

Ứng hóa mười phương, phổ độ chúng sanh, Quý Vị có thể làm được. Trong đời này nếu nói tham đắm việc đó, thì không thông rồi. Cái này trong đối trị, trong này nói rất rõ ràng, người tu hành sợ nhất là cái này. Công phu một đời, phó mặc cho dòng nước cuốn trôi, thật đáng tiếc, cũng là trôi lăn trong luân hồi Lục Đạo.

***