Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

KHI PHẬT GIÁO ĐẾN TRUNG QUỐC HỌ VẪN DÙNG PHƯƠNG PHÁP CỦA ẤN ĐỘ

KHI PHẬT GIÁO ĐẾN TRUNG QUỐC HỌ VẪN DÙNG PHƯƠNG PHÁP CỦA ẤN ĐỘ
0