Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

KINH PHẬT THUYẾT VỀ CHƯ PHẬT BỒ TÁT

* VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

* VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Ngài Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 3