Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

LỄ PHẬT LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH RẤT XẢO DIỆU

0