Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

NGƯỜI THAM ĐẮM LỢI DƯỠNG CHẲNG CẦU VÃNG SANH TỊNH ĐỘ, HỌ KHÔNG CÓ Ý NIỆM ẤY

VÌ SAO THAM NGŨ DỤC LỤC TRẦN MÀ ĐOẠ ĐỊA NGỤC?

VÌ SAO THAM NGŨ DỤC LỤC TRẦN MÀ ĐOẠ ĐỊA NGỤC?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGŨ DỤC KHÔNG, HỌ Ở SẮC GIỚI

NGŨ DỤC KHÔNG, HỌ Ở SẮC GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÀNG LÊN CAO NGŨ DỤC LỤC TRẦN CÀNG NHẠT

CÀNG LÊN CAO NGŨ DỤC LỤC TRẦN CÀNG NHẠT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÀI SẮC DANH THỰC THUỲ CÁI NIỆM ĐÓ ĐOẠN KHÔNG NỔI

TÀI SẮC DANH THỰC THUỲ CÁI NIỆM ĐÓ ĐOẠN KHÔNG NỔI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGŨ DỤC LỤC TRẦN LÀ THÔ NHẤT TRONG CÁC TƯỚNG THÔ

NGŨ DỤC LỤC TRẦN LÀ THÔ NHẤT TRONG CÁC TƯỚNG THÔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÀI SẮC DANH THỰC THUỲ ĐẤY LÀ NĂM DỤC

TÀI SẮC DANH THỰC THUỲ ĐẤY LÀ NĂM DỤC

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không